School Communicator
May 24, 2017
Skooldrag / School Uniform
May 28, 2017

Naskoolsentrum Inligting

Dellies Naskoolsentrum / After Care

 

BESTUURDER / MANAGER: Me. Alta Fourie

NASKOOLHOOF/ AFTER CARE PRINCIPAL: Me. Thea J van Rensburg

KONTAKNR / CONTACT NO.: 078 520 2837  (sel. no.)

 

KOSTES / FEES

R3 300-00 per leerling per jaar / per learner per year

U kan in paaiemente van R300 per maand oor 11 maande betaal. / Monthly payments of R300 per month over 11 months.

• VAKANSIES INGESLUIT (Behalwe Desember & alle langnaweke

• SCHOOL HOLIDAY’s INCLUDED (except December & all long weekends.)

 

DAGBESOEKERS / DAY VISITORS

R25-00 per day/ daily

DATUM VAN BETALING: Fooie is STRENG VOORUITBETAALBAAR voor die 4de van elke maand.

PAYMENT DUE DATE: All fees must be PAID ON OR BEFORE THE 4th of each month.

WYSE VAN BETALING : Kontant / Cash

METHOD OF PAYMENT: Internetbetalings – verw Kind en naam en van en Graad

EFT’s -Ref Child’s name and surname and grade.

Tjeks / Cheques – Dellieland Kleuterskool

Bankbesonderhede Naskoolsentrum: ABSA Horison Tjekrekening, Tak nr 630341, Rek nr 4077445194 | Verwysing Kind se naam & van en Graad

 

LOKAAL / CLASS

Leerlinge word afgehaal by die groot hek by die kleuterskool. / Learners may be collected at large gate at the pre-primary school.

OUERS MOET ASSEBLIEF DIE LEERLINGE UITTEKEN

ON COLLECTION OF LEARNERS, PLEASE SIGN THE REGISTER

 

PROGRAM Graad 1 tot 3

Verklee / change clothes             13:00 – 13:15

Huiswerk / Homework                 13:30 – 15:00

Vryspel / Play time                      15:15 – 17:30

 

PROGRAM Graad 4 tot 7

Verklee / change clothes             13:30 – 13:45

Huiswerk / Homework                 13:45 – 15:00

Vryspel / Play time                      15:15 – 17:30

 

MIDDAGETES / MEALS

Kan direk met me. Alta Fourie gereël word.

Snoepwinkelfasiliteit sal na skool beskikbaar wees. Daar sal daagliks kospakkies beskikbaar wees.

Must be arranged with me Alta Fourie.

 

HUISWERK / HOME WORK

Opgeleide personeel help daagliks met huiswerk. Our teachers on duty are helping the children with their daily home work.
Ouers bly verantwoordelik om toe te sien dat huiswerk korrek afgehandel is, veral t.o.v. toetse en eksaminering.
Please be advised that the parent remains responsible to see that all school work is done, especially during tests and exams times.

 

BUITEMUURS/SPORT

Stel personeel in kennis van leerlinge se buitemuurse program. Please let the after care personnel know if your child has any outdoor or sport activities.

Leerlinge meld steeds vooraf aan by naskoolsentrum personeel. Huiswerk word na afloop van buitemuurse aktiwiteite gedoen. Homework will be done after sport etc..

 

AFHAAL VAN LEERLINGE / COLLECTION OF LEARNERS

Leerlinge moet STIPTELIK OM 17:30 afgehaal word. Geen kind mag laat afgehaal word nie. Daar sal baie streng opgetree word teenoor ouers wat hulle kinders laat kom afhaal. Indien slegs sekere persone u kind mag afhaal, moet personeel vooraf in kennis gestel word.

Children MUST BE COLLECTED NO LATER THAN 17:30 in the afternoon. We will be strict about this arrangement. If only certain people may collect your child, please inform the after care teacher about it.

 

REËLS / RULES

Slegs leerlinge van Graad R tot 7 mag in die naskoolsentrum toegelaat word. Only grade R to 7 learners may attend after care.
Elke leerling moet die reëls en opdragte van die skool en naskoolsentrum stiptelik nakom. Die gedragskode van die naskoolsentrum moet gerespekteer word. Every child must obey the rules and regulations of the school and after care. The code of conduct of the after care must be respected.

Skoolreëls soos vervat in studiegids, is van toepassing op alle leerlinge tydens naskoolsentrum-ure. All students must follow the basic school rules as stated in their study guides.

Geen leerling mag die skoolterrein sonder toestemming verlaat nie. No student may leave the school premises without permission.

Stel personeel vooraf in kennis indien u kind/ers afwesig gaan wees. Please inform the teachers if your child is ill or not attending after care for the day.

Kledingstukke moet DUIDELIK GEMERK wees. Persoonlike besittings word OP EIE RISIKO gebring. GEEN SELFONE WORD TOEGELAAT by die naskoolsentrum nie. Skakel asseblief met me. Alta Fourie indien u met u kind moet kontak maak.

Please let me. Alta know when your child is ill or not attending after care for any reason. Learners bring personal belongings to after care AT OWN RISK. NO CELL PHONES ALLOWED at after care. Please call auntie Alta if you need to speak to your child.

 

KOMMUNIKASIE / COMMUNICATION

Enige probleme wat ondervind word, moet direk met me Alta Fourie bespreek word of onder die aandag van die persoon wat diens verrig se aandag gebring word. Stel die personeel asseblief in kennis van enige verandering ten opsigte van leerlinge / ouers se persoonlike inligting.

Please speak to me. Alta Fourie directly if you encounter any problems or bring it to the attention of the after care teacher on duty.

U is welkom om my enige tyd te kontak. Dankie vir u samewerking in die verband.

You are welcome to contact us. Thank you for your cooperation.

Mnr. Peet Badenhorst & Thea J van Rensburg & Alta Fourie